30 grudnia 2022

Polityka prywatności Cofix Club

I        Cel Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane i przetwarzane Dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu WWW lub Aplikacji mobilnej, w tym ze składaniem zamówień za pośrednictwem tych narzędzi, tworzeniem i obsługą Konta Użytkownika, naliczania punktów lojalnościowych, a także odpowiadaniem na zapytania, oraz kierowaniem do Użytkowników informacji marketingowych. W Polityce zawarte są również informacje o prawach przysługujących Użytkownikom wynikającym z przetwarzania ich Danych osobowych oraz o tym, jak można z nich skorzystać.

 

II      Definicje

1.        Administrator Danych Osobowych lub Usługodawca – COFIX GLOBAL LTD Cyprus z siedzibą w KARYATIS CENTRE, Flat 107, 56 Stavrou Strovolos, 2035 Cyprus[DC1] .

2.        Aplikacja mobilna / Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Cofix Club, umożliwiające uczestnictwo w mobilnym programie lojalnościowym, w tym gromadzenia punktów, otrzymywanie prezentów, otrzymywania najnowszych wiadomości z promocjami, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, App Store, Huawei Gallery, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego.

3.        Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

4.        Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW.

5.        Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony Danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tj. niniejszy dokument.

6.        Regulamin - dokument określający zasady korzystania przez Użytkowników z Usług w ramach Serwisu WWW i Aplikacji mobilnej oraz warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników tj. Regulamin aplikacji i serwisu www.

7.        RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018r.

8.        Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem __________[DC2] .

9.        Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług w Aplikacji mobilnej lub Serwisie WWW, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług. 

10.     Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny Android, iOS oraz Huawei Gallery. 

11.   Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r., poz. 344 ze zm.), 

12.   Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto i korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

III     Informacje o Administratorze Danych Osobowych

1.        Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Aplikacji mobilnej i Serwisu WWW jest COFIX GLOBAL LTD Cyprus z siedzibą w KARYATIS CENTRE, Flat 107, 56 Stavrou Strovolos, 2035 Cyprus[DC3] .

2.       We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych:

1 )   listownie na adres korespondencyjny[DC4] :_____________

2 )   za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres:_____________[DC5]

 

IV    Dobrowolność podania Danych osobowych oraz ich źródło 

1.       Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest wymagane w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu WWW lub Aplikacji Mobilnej, np. w celu zawarcia i wykonania Umowy, założenia i korzystania z Konta Użytkownika, zamówienia produktów lub naliczenia punktów w programie lojalnościowym w Aplikacji Mobilnej lub Serwisie WWW. W przypadku niepodania tych danych, Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z danej funkcjonalności, np. nie będzie mógł założyć Konta, zrealizować zamówienia lub zbierać punktów w programie lojalnościowym.

2.       Dane osobowe wymagane do poprawnego działania Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW są oznaczone jako wymagane w momencie zakładania Konta.

3.       W przypadku pozostałych Danych osobowych jak np. preferencji żywieniowych, lokalizacji, adresu e-mail, Użytkownik podaje je całkowicie dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, którą może w każdym momencie cofnąć. A ich niepodanie nie powoduje znacznych utrudnień lub nie uniemożliwia korzystania z Serwisu WWW lub Aplikacji mobilnej.

4.       Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą czyli od Użytkownika.

 

V      Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania Danych Osobowych

1.       Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w następujących celach:

1 )   organizacji i funkcjonowania Aplikacji mobilnej i Serwisu WWW, w szczególności w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji mobilnej i Serwisu WWW, a także rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO),

2 )   ułatwienia założenia i korzystania z Konta w przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się na wykorzystanie do logowania w Aplikacji mobilnej lub Serwisie WWW swojego konta z mediów społecznościowych jak Facebook lub Google (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO),

3 )   ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

4 )   marketingu bezpośredniego własnych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody także w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zróżnicowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Usługodawcy oraz Aplikacji lub Serwisu WWW (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO),

5 )   w celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania Aplikacji lub Serwisu WWW, a także zapewnienia jej Użytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o awariach i zagrożeniach związanych z działaniem Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b lub f) RODO),

6 )   w celach statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru Usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów Usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji mobilnej i Serwisu WWW, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług, będące realizacją jego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

7 )   w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

8 )   w celu poznania potrzeb i preferencji Użytkownika oraz utworzenia jego profilu w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na przekazywaniu Użytkownikowi informacji o ofertach dostosowanych do jego potrzeb jeśli Użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2.       Administrator Danych Osobowych przechowuje Dane osobowe Użytkowników przez czas obowiązywania Umowy zawartej z Użytkownikiem, a po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia wykonania Umowy.

3.       Dane osobowe przekazane przez Użytkownika na podstawie zgody Administrator Danych Osobowych przechowuje wyłącznie do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.

 

VI    Pliki cookies i podobne technologie 

1.       Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis WWW lub Aplikację mobilną. Pliki cookies zbierają informacje, które ułatwiają korzystanie z powyższych kanałów - np. poprzez zapamiętywanie wizyt Użytkownika w Serwisie i wykonywanych przez niego czynności. 

2.       Poniżej znajduje się opis kategorii tych narzędzi: 

1 )   niezbędne pliki cookies - Usługodawca wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu zapewnienia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Stosowanie niezbędnych plików cookies jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu WWW lub Aplikacji mobilnej. Pliki te instalowane są w szczególności w celu zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności. 

2 )   analityczne pliki cookies - analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby odwiedzin i źródeł ruchu w Serwisie WWW lub Aplikacji mobilnej. Pomagają dowiedzieć się, które strony są bardziej i mniej popularne oraz zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Usługodawca może badać statystyki i poprawiać wydajność kanałów. Informacje zbierane przez te pliki cookie mają charakter zbiorczy, więc nie służą do identyfikacji Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, Usługodawca nie będzie wiedzieć, kiedy Użytkownik odwiedził Serwis WWW lub Aplikację mobilną; 

3 )   funkcjonalne pliki cookies - funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują Serwis WWW lub Aplikację mobilną do wyborów Użytkownika, takich jak preferencje językowe. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała go o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak w takim przypadku niektóre części kanału nie będą działać prawidłowo.

4 )   marketing - advertising cookies - marketingowe i reklamowe pliki cookie umożliwiają dostosowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika, nie tylko w Serwisie WWW lub Aplikacji mobilnej, ale również poza nią. Mogą być one instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszego Serwisu WWW lub Aplikacji mobilnej. Na podstawie informacji z tych plików cookie oraz aktywności na innych stronach internetowych tworzony jest profil zainteresowań Użytkownika. Marketingowe i reklamowe pliki cookie nie przechowują bezpośrednio Danych osobowych Użytkownika, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, nadal będzie można wyświetlać mu reklamy, ale nie będą one dostosowane do jego preferencji. 

3.       Wykorzystanie plików cookies do gromadzenia za ich pośrednictwem danych, w tym dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga zgody Użytkownika. Serwis WWW lub Aplikacja mobilna otrzymuje zgodę od Użytkownika poprzez baner cookie. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

4.       Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookies, których użycie jest konieczne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w Serwisie WWW lub Aplikacji mobilnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Dodatkowo, aby wyrazić zgodę na instalację plików cookies za pośrednictwem banera cookies, należy zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, pozwalające na zapisywanie plików cookies pochodzących z Serwisu WWW lub Aplikacji mobilnej na urządzeniu Użytkownika. 

5.       Wycofanie zgody na gromadzenie plików cookies w Serwisie WWW lub Aplikacji mobilnej jest możliwe poprzez baner cookies. 

6.       Wycofanie zgody na korzystanie z plików cookie jest również możliwe poprzez ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub na stronach poszczególnych producentów oprogramowania np.:

1 )   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies,

2 )   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

3 )   Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

4 )   Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,

5 )   Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

7.       Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików Cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki Cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

8.       Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno niezbędnych, jak i opcjonalnych plików cookie. Należy jednak pamiętać, że może to znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu WWW lub Aplikacji mobilnej. 

 

VII   Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych Danych osobowych

1.       W przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

2.       Użytkownik ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych:

1 )   wglądu do swoich Danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

2 )   sprostowania lub poprawienia Danych osobowych (art. 16 RODO);

3 )   usunięcia Danych osobowych (art. 17 RODO);

4 )   ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

5 )   przeniesienia Danych osobowych (art. 20 RODO).

3.       Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych (art. 21 RODO) w przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się:

1 )   na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw uargumentowany jest szczególną sytuacją Użytkownika;

2 )   na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4.       Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych jego Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa).

 

VIII Udostępnianie Danych osobowych

1.       Odbiorcami Danych osobowych Użytkowników mogą być wyłącznie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

2.       Dane osobowe Użytkowników mogą być też udostępnione podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych takie jak usługi programistyczne, analityczne, serwisowe, hostingowe, w niezbędnym zakresie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

 

IX    Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

1.       Administrator Danych Osobowych nie będzie przetwarzać Danych osobowych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

2.       Może się jednak zdarzyć, że Dane osobowe będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez podmioty, które przetwarzają Dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych, takie jak np. dostawcy usług analitycznych itp. Administrator Danych Osobowych dochowa wszelkich starań, aby upewnić się, żeby takie przesyłanie Danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i tylko w przypadkach niezbędnych.

 

X      Postanowienia końcowe

1.       Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2.       Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia ____________r[DC6] .


 [DC1] [DC1]Do potwierdzenia 

 [DC2]Należy wskazać stronę www na której będzie znajdowała się wersja mobilna np. cofixclub.com

 [DC3] [DC3]Do potwierdzenia 

 [DC4]Do uzupełnienia po stronie Cofix. Kontakt w zakresie dot. GDPR (RODO)

 [DC5]Do uzupełnienia po stronie Cofix. Kontakt w zakresie dot. GDPR (RODO)

 [DC6]Do uzupełnienia przez Cofix