07 października 2022

Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki
sposób przetwarzamy dane osobowe kontrahentów, a także o prawach związanych z
przetwarzaniem tych danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zwarcia i
wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie i wykonanie umowy jest
niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na
podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COFIX Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-050), ul. Świętokrzyska 16 / LU3, (dalej jako: „Administrator”).

Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

a) adres e-mail: rodo@cofix.pl;

b) adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 16 / LU3, 00–050 Warszawa;

c) telefon kontaktowy: +48 518 532 958.

2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: odpowiedzi na
zapytania, przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów,
przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia i
wykonania umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami
oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO
oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych w ramach relacji
z kontrahentem oraz przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w
szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób
i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator
udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania,
organom kontrolnym i organom podatkowym.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do
organizacji międzynarodowych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz
przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w calach
archiwizowania danych lub przed ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH


W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana
dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym uzyskania ich
kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii)
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił
Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości
skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych
praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o profilowaniu, a
także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana .

b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących
Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod
warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są
już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera
się przewarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy
Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego
przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy
prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan
prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii)
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono
się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana
danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich
przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać
danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane
potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w
przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody –
w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest
niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz
żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest
to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są w związku z
umową.

6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW


Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5
w następujący sposób:

a) adres e-mail: rodo@cofix.pl;

b) adres korespondencyjny: ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa;

c) telefon kontaktowy: +48 518 532 958.

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO


W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu. tj. ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH


Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany,
w szczególności w oparciu o profilowanie.

Warszawa, 2022