30 grudnia 2022

Regulamin aplikacji mobilnej i serwisu www

I.      Definicje

1.       Aplikacja mobilna / Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Cofix Club, umożliwiające uczestnictwo w mobilnym programie lojalnościowym, w tym gromadzenia punktów, otrzymywanie prezentów, otrzymywania najnowszych wiadomości z promocjami, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, App Store, Huawei Gallery, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego.

2.       Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji mobilnej.

3.       Regulamin – niniejszy dokument.

4.       Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem Cofix.global

5.       Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług w Aplikacji mobilnej lub Serwisie WWW, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług. 

6.       Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny Android lub iOS. 

7.       Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r., poz. 344 ze zm.), 

8.       Usługodawca – COFIX GLOBAL LTD Cyprus z siedzibą w KARYATIS CENTRE, Flat 107, 56 Stavrou Strovolos, 2035 Cyprus.

9.       Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto i korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

II.     Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW i Aplikacji mobilnej.

2.       Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jej akceptacji przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z Aplikacji mobilnej lub Serwisu.

3.       Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Google Play, App Store, Huawei Gallery przy opisie Aplikacji mobilnej oraz w samej Aplikacji mobilnej oraz Serwisie WWW. 

4.       Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania. 

5.       Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz Serwisu WWW oraz wszelkie materiały w nich zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do ich nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów. 

 

III.   Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.       Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu WWW i Aplikacji mobilnej obejmują:

1)    rejestrację i obsługę Konta,

2)    zbieranie punktów w programie lojalnościowym oraz ich wymiana na promocje lub towary oferowane przez Usługodawcę,

3)    przeglądanie historii zamówień,

4)    informowanie o ofercie Usługodawcy,

5)    składanie zamówień,

6)    otrzymywanie informacji o ofertach specjalnych lub promocjach,

7)    możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert lub promocji,

8)    możliwość otrzymywania personalizowanych ofert lub promocji np. urodzinowych.

2.       W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:

1)    informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW i Aplikacji mobilnej;

2)    informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;

3)    innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,

4)    wykorzystywanie Konta w celach komercyjnych lub działania na niekorzyść Usługodawcy.

3.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem i wynikłe z tego skutki.

4.       Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest po założenia przez Użytkownika Konta. 

5.       Do założenia Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika: numeru telefonu oraz daty urodzenia. Dodatkowo w celu ułatwienia korzystania z Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Konta swoim kontem z  mediów społecznościowych jak Facebook lub Google. Użytkownik ma również możliwość podania następujących danych: płeć, preferencje żywieniowe, lokalizacja, e-mail dzięki którym Usługodawca będzie mógł świadczyć Usługi dopasowane do potrzeb i preferencji Użytkownika. 

6.       Dane wymagane do poprawnego działania Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW są oznaczone jako wymagane w momencie zakładania Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i niewymagane od Użytkownika.

7.       Na Użytkowniku ciąży obowiązek utrzymywania podanych danych w stanie aktualnym. Zmiany danych Użytkownik dokonuje samodzielnie na swoim Koncie w Aplikacji mobilnej lub Serwisie WWW. 

8.       Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

9.       Istotne działania na Koncie będą wymagały potwierdzenia za pomocą kodu wysłanego przez Usługodawcę w formie wiadomości sms na numer telefonu na który zostało założone Konto.

10.    Punkty w programie lojalnościowym w przypadku zakupów bezpośrednich będą doliczne tylko po okazaniu przed finalizacją zakupu kodu QR w Aplikacji mobilnej lub unikalnego kodu w przypadku działania Aplikacji mobilnej w trybie off-line.

11.    Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako "RODO". Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.

12.    Użytkownik może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności Cofix Club zamieszczonej w Aplikacji mobilnej lub Serwisie WWW.

 

IV.   Warunki korzystania z Aplikacji mobilnej

1.       Z Aplikacji mobilnej mogą korzystać osoby fizyczne, które założą Konto w Aplikacji mobilnej. Nie ma możliwości korzystania z Aplikacji mobilnej bez założenia Konta.

2.       Użytkownik może pobrać Aplikację mobilną na swoje urządzenie mobilne w dowolnej chwili. Po pobraniu Aplikacji mobilnej, Użytkownik może ją zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym. Za pobranie Aplikacji mobilnej lub jej zainstalowanie nie są pobierane opłaty.

3.       W celu pobrania, zainstalowania oraz korzystania z Aplikacji mobilnej, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Aplikację mobilną można pobrać, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów: Sklep Play, App Store oraz Huawei Gallery przez wyszukanie nazwy Aplikacji mobilnej, tj. „Cofix Club”.

4.       Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych dostosowane do Aplikacji są następujące:

1)    Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o systemy operacyjne: Android lub iOS, takie jak np. telefony komórkowe czy tablety;

2)    minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego, to Android wersja 6.0, iOS wersja 13.0.

5.       Usługodawca może publikować aktualizacje Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji oraz korzystania ze wszystkich jej funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji. Zmianę polegającą na aktualizacji Aplikacji uważa się za zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na urządzenie przenośne Użytkownika.

6.       Aplikacja działa w trybie on – line tj. kiedy Urządzenie mobilne Użytkownika posiada aktywne połączenie z Internetem. W przypadku, gdy Aplikacja mobilna nie będzie mogła podjąć pracy w trybie on-line (brak połączenia z Internetem), Użytkownik w trybie off – line będzie mógł wyświetlić unikalny kod na podstawie którego Usługodawca doda punkty do jego Konta.

 

V.    Warunki korzystania z Serwisu WWW

1.       Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

2.       Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile). 

3.       Z pełnej funkcjonalności Serwisu WWW mogą korzystać Użytkownicy zalogowani na swoje Konto.

 

VI.   Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

1.       Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą założenia Konta. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.

2.       Usługodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług w każdym czasie, w szczególności w sytuacji naruszenia niniejszego Regulaminu, a także z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych. Użytkownik zostanie poinformowany o wypowiedzeniu Umowy, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

3.       Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym momencie poprzez usunięcie swojego Konta.

4.       W przypadku usunięcia Konta Użytkownik traci dostęp do Usług, a jego dane w zakresie loginu (numeru telefonu), naliczonych punktów, historii transakcji oraz pozostałych danych przypisanych do Konta zostaną trwale usunięte.

5.       Usuniecie Konta przez Użytkownika jest czynnością nieodwracalną.

6.       W celach reklamacyjnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania zanonimizowanych danych przez okres 1 roku.

 

VII. Procedura reklamacyjna

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać:

1)    na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w Aplikacji mobilnej lub Serwisie WWW,

2)    listownie, na adres: apps@cofix.global

2.       Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu na który zostało aktywowane Konto, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.       Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

4.       O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona pocztą elektroniczną lub listownie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5.       Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

2)    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

3)    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

4)    może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.       Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany.

 

VIII.        Postanowienia końcowe

1.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

2.       Usługodawca może w każdym czasie wycofać dostęp Aplikacji mobilnej lub Serwisu WWW lub ich poszczególnych funkcjonalności. Usługodawca może to zrobić za uprzednim, co najmniej 14 – dniowym powiadomieniem.

3.       W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1360 z późn. zm.).

4.       Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

5.       Regulamin obowiązuje od dnia 22.12.2022 r.